Avram Hershko
Avram Hershko
以色列理工学院拉帕波特医学研究学院教授
Avram Hershko 教授,以色列理工学院拉帕波特医学研究学院教授,2004诺贝尔化学奖获得者,因发现了泛素调节的蛋白质降解而获奖 .